Info over donaties

ANBI-status

RSIN-nummer is: 8134.60.190

Doelstelling van de Stichting Wereldvredesvlam Cadzand is in de statuten als volgt geformuleerd:

‘De stichting heeft ten doel: het oprichten en instandhouden van een monument in Cadzand voor een ‘eeuwig’ brandende vredesvlam, de ‘World Peace Flame’, het initiëren van een Walk of Freedom, en alles wat daarmee rechtstreeks verband houdt of bevorderlijk kan zijn.’

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van geldmiddelen, door allerlei acties die het bewustzijn van vrede bevorderen, het voeren van publiciteit, en alle andere activiteiten die het doel kunnen bevorderen, al dan niet in samenwerking met anderen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

Els van Venrooy, voorzitter

Frank Lafort, secretaris

Isgar Klaver, penningmeester

Noch het bestuur noch leden van de werkgroep die de activiteiten uitvoert ontvangt enige beloning. Zij leveren allen hun bijdrage op vrijwillige basis. Indien gewenst worden er wel soms reis- vergader en representatiekosten in verband met activiteiten vergoed.

Het actuele beleidsplan

Het beleidsplan is gericht op

  1. Het instandhouden en onderhouden van het monument in Cadzand, en het daartoe bijeenbrengen van de nodige geldmiddelen.
  2. Het bevorderen van het vredesbewustzijn in de ruimste zin van het woord

d.m.v. acties, publicaties (ook gericht op het onderwijs op scholen), actieve aanwezigheid in de social media (facebook), het aanbrengen van inspirerende tekstborden in Cadzand en allerlei andere activiteiten, zoals binnenkort den manifestatie ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Wereldvredesvlam in Cadzand.

Actueel verslag van de activiteiten

Zie kopje activiteiten

Dit is al te vinden op de site onder de kop ‘Activiteiten’

Balans en staat van baten en lasten van het afgelopen jaar.

Het saldo van de Stichting was per 1/1/2018 €5.740.60 en per 31/12/2018 €6.032,36.

Inkomsten kwamen uit de vaste donateurs ‘De club van 50’ (in 2018  € 1650) en enkele andere giften (in 2018 € 341,- ), en uit de verkoop van kaarsen en andere producten bij manifestaties en op markten.

Belangrijke uitgaven zijn: onderhoud van het monument en energiekosten (in 2018 €797), drukwerk (in 2018 €329).

Extra kosten voor 2019 zijn o.m. een nieuwe website en het doen vervaardigen en aanbrengen van tekstborden in Cadzand.